Bür­ger­bü­ro Koblenz

Peter Staudt, Büro­lei­ter
Fun­da Kili­an (in Eltern­zeit), Mit­ar­bei­te­rin
Den­nis Feld­mann, Mit­ar­bei­ter

Casi­no­stra­ße 38,
56068 Koblenz

0261–973 790 80
0261–973 790 81

detlev.pilger.mdb@bundestag.de

Nach­richt an das Bür­ger­bü­ro in Koblenz

Daten­schutz

4 + 5 =

Abge­ord­ne­ten­bü­ro Ber­lin

Gor­don Albrecht, Büro­lei­ter
Johan­na Pietz, Mit­ar­bei­te­rin

Platz der Repu­blik 1
11011 Ber­lin

030 — 227 73273
030 — 227 76272

detlev.pilger@bundestag.de

Nach­richt an das Abge­ord­ne­ten­bü­ro in Ber­lin

Daten­schutz

4 + 11 =